Ultimele documente adaugate

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Viceprimar: Năstase Claudiu-Laurențiu

Telefon:  0740837335

 

1   Se delegă domnului Năstase Claudiu-Laurențiu , viceprimar al comunei Ciocani, județul Vaslui, următoarele atribuții:

 • a) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile :

            - protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială ;

            - cultură - activitatea Căminului cultural;

            - ordine publică, iluminat public şi transport local ;

            - conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice de pe raza comunei;

 • b)organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor și a altor persoane interesate rezultatele acestor evidenţe ;
 • c) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă ;
 • d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii și evidenţei statistice, a bunurilor din patrimoniul public şi privat al comunei;
 • e)controlează igiena şi salubritatea localurilor publice cu sprijinul serviciilor de specialitate ;
 • f) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel ;
 • g) ia măsuri pentru igienizarea malurilor cursurilor de apă din raza comunei, precum și pentru decolmatarea văilor locale, torenţilor si a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor ;
 • h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor;
 • i) întocmeşte lunar un plan de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele apte de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ţine evidenţa efectuării orele de muncă de către beneficiarii de ajutor social într-un registru special şi face instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii persoanelor care efectuează orele de muncă.
 • j) asigură îmbunătățirea calităţii pășunei aflate în administrarea consiliului local și următește realizarea lucrărilor, de către crescătorii de animale, stabilite prin contractele de concesiune / închiriere/atribuire directă a pășunii și prin amenajamentul pastoral.

     Art. 2 Se desemnează domnul NĂSTASE CLAUDIU-LAURENȚIU- viceprimar al comunei Ciocani, responsabil cu colectarea selectivă a deșeurilor pentru comuna Ciocani, județul Vaslui.

               În exercitarea acestei atribuții dl. viceprimar va îndeplini următoarele atribuții:

 • Este responsabil cu organizarea si coordonarea activității de colectare selectivă a deșeurilor din cadrul Primăriei comunei Ciocani, județul Vaslui;
 • Este responsabil cu implementarea programului de informare a angajatilor cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor, program ce contine: scopul implementarii sistemului de colectare selectiva, modul de amplasare a containerelor, indicarea persoanei responsabile din cadrul institutiei, obligatiile ce le revin pentru a asigura buna functionare a sistemului de colectare selectiva a deseurilor, masuri aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor;
 • Instruieste suplimentar personalul însarcinat cu efectuarea curateniei privitor la colectarea selectiva a deseurilor;
 • Urmareste colectarea separata a deseurilor in containare specifice fiecarui tip de deseu;
 • Tine evidenta cantitatilor de deseuri colectate;
 • Identifica sursele generatoare de deseuri;
 • Urmareste si informeaza primarul cu privire la indeplinirea planului de colectare a deseurilor;
 • Urmăreste și informează primarul cu privire la colectarea separata, transportul si ridicarea deseurilor;
 • Asigură reprezentarea din partea Primariei comunei Ciocani, in calitate de responsabil cu colectarea selectiva a deseurilor, în acțiunile derulate de autoritătile de monitorizare, coordonare, indrumare si control in domeniu;
 • Participă la ședintele și îndrumarile ce au ca temă măsuri protective a mediului, organizate de Primărie sau alte autorităti;
 • Ține legătura cu structurile de specialitate de la nivel judetean, procedand la schimbul de informatii, in conditiile legii;
 • Transmite raportări catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
 • Gestionează registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv;
 • Răspunde de arhivarea tuturor documentelor predându-le persoanei responsabile cu arhiva, in conditiile legii.

          Art.3. Atribuțiile delegate  vor fi îndeplinite de domnul Năstase Claudiu-Laurențiu pe perioada cât  va îndeplini funcția de viceprimar al comunei Ciocani.

            Art.4. În realizarea sarcinilor ce-i revin, viceprimarul va colabora cu aparatul de specialitate al Primarului comunei Ciocani, judeţul Vaslui .

            Art.5 Secretarul general al comunei Ciocani va comunica prezenta dispoziție domnului viceprimar al comunei Ciocani și Instituției   Prefectului-județul Vaslui.

 

Scroll to top